Sylabus predmetu P15-0102-B - Metódy mikrobiologického skúšania potravín (FBP - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
P15-0102-B
Názov predmetu:
Metódy mikrobiologického skúšania potravín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester:
bezpečnosť a kontrola potravín - bakalársky (povinný), 4. semester
bezpečnosť a kontrola potravín - bakalársky (povinný), 4. semester
agrobiotechnológie /2014/ - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomný test za 20 bodov, vypracovanie protokolov za 15 bodov, preskúšanie z praktickej práce v laboratóriu 5 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie princípom odberu a spracovania vzoriek potravín na mikrobiologické vyšetrenie, metódam mikrobiologického skúšania potravín a požiadavkam na akreditáciu mikrobiologického laboratória. Absolvent predmetu dokáže zabezpečovať sterilitu v laboratóriu, pripraviť živné médiá, kultivovať mikroorganizmy, identifikovať mikroorganizmy a využívať mikrobiologické metódy pri analýze potravín.
Stručná osnova predmetu:
Úlohy mikrobiologických laboratórií pri úradnej a podnikovej kontrole potravín. Akreditácia mikrobiologických laboratórií. Odber a spracovanie vzoriek na mikrobiologické vyšetrenie. Metódy detekcie mikroorganizmov v potravinách. Využitie konfirmačných testov pri dôkaze prítomnosti vybraných mikroorganizmov. Protokol o vykonaní mikrobiologického rozboru a oznamovanie výsledkov.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MAKOVÁ, J. -- TANČINOVÁ, D. -- MEDO, J. Metódy mikrobiologického skúšania potravín. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 128 s. ISBN 978-80-552-0984-5.

Odporúčaná:
FORSYTHE, S.J. 2006. The Microbiology of Safe Food. Oxford: Blackwell Publishing. 412 p. ISBN 0-632-05487-5.
JOHNSON, T.R.- CASE,CH.L.2007. Laboratory Experiments in Microbiology. San Francisco : Pearson International Edition. 2007, 445 p. ISBN 0-321-49314-1.
ROBERTS, D. - GREENWOOD, M. 2003. Practical Food Microbiology. Bodmin : Blackwell, 2003. 294 s. ISBN 1-4051-0075-3

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 330

A
B
C
DEFX
5,8 %11,8 %14,5 %23,6 %
33,6 %
10,7 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Jana Maková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Juraj Medo, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
6. 3. 2019
Schválil: doc. Ing. Jana Maková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 06. 03. 2019.

Typ výstupu: