Sylabus předmětu P15-0105-I - Mikrobiológia a parazitológia (FBP - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
P15-0105-I
Názov predmetu:
Mikrobiológia a parazitológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester:
aplikovaná biológia - inžiniersky (povinný), 2. semester
aplikovaná biológia - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1. + 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 1 písomný test po 40 bodov a záverečná skúška 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Za menej ako 64 bodov študent dostáva FX. Kredity budú udelené študentovi, ktorý splní podmienky zápočtu pre daný predmet.
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú poznatky o virologickej diagnostike, profylaxii vírusových nákaz, taxonomickému rozdeleniu vírusov, rozdeleniu a charakteristike parazitov, dokáže aplikovať poznatky a naučí sa prakticky využívať metódu PCR v identifikácii baktérií, dokáže analyzovať mikroskopický obraz, kultiváciu, patogenézu, laboratórne vyšetrenie a terapiu jednotlivých skupín baktérií.
Stručná osnova predmetu:
Virologická diagnostika, prevencia, profylaxia vírusových nákaz, rozdelenie vírusov . Parazity, oblé červy. Využite PCR v identifikácii baktérií. Mikroskopický obraz, kultivácia, patogenéza, laboratórne vyšetrenie a terapia jednotlivých skupín baktérií.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KAČÁNIOVÁ, M. Introduction to systematic bacteriology. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2008. 97 s. ISBN 978-80-552-0120-7.

Odporúčaná:
FRATAMICO, P., A.- BHUNIA, A.K- SMITH, J.L. Foodborne Pathogens: Microbiology and Molecular Biology, 2005, 494 s. ISBN -904455-00-X
ŠTEVLÍKOVÁ, T.- KAČÁNIOVÁ, M. 2005. Základy taxonómie baktérií. SPU : Nitra, 2005, 64 s., ISBN 80-8069-461-3
VOTAVA et al. 2003. Lekářska mikrobiologie speciální, Centa : Brno, 2003, 495 s., ISBN 80-902896-6-5

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 151

A
B
C
D
E
FX
74,8 %
12,6 %
7,9 %
4,0 %
0,7 %
0 %
Vyučujúci : Ing. Lukáš Hleba, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. (prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny: 21. 1. 2020
Schválil:
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 21. 01. 2020.

Typ výstupu: