Sylabus předmětu P15-0146-B - Správna hygienická a výrobná prax v gastronómii (FBP - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0146-B
Názov predmetu: Správna hygienická a výrobná prax v gastronómii
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity: 4
Odporúčaný semester: potraviny a technológie v gastronómii - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 11

ABCDEFX
18,2 %45,5 %18,2 %0 %18,1 %0 %
Vyučujúci : Ing. Ľubomír Belej, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Jozef Golian, Dr. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 14. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Jozef Golian, Dr. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: