Course syllabus P15-0146-B - Good hygiene and manufacturing praxis in gastronomy (FBFS - SS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
P15-0146-B
Názov predmetu: Správna hygienická a výrobná prax v gastronómii
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity: 4
Odporúčaný semester: potraviny a technológie v gastronómii - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 20

A
BCDEFX
20,0 %
50,0 %
15,0 %
5,0 %
10,0 %
0 %
Vyučujúci :
Ing. Ľubomír Belej, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Jozef Golian, Dr. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 14. 1. 2019
Schválil:
prof. Ing. Jozef Golian, Dr. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Type of output: