Course syllabus P15-0161-B - Horticultural chemistry (FBFS - SS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
P15-0161-B
Názov predmetu: Chémia pre záhradníctvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
krajinná a záhradná architektúra - bakalársky (povinný), 2. semester
záhradníctvo - bakalársky (povinný), 2. semester
záhradníctvo - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 181

ABC
D
E
FX
7,7 %
5,0 %
10,5 %
12,7 %
53,0 %11,1 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Judita Lidiková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Marek Šnirc, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Pavol Trebichalský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
14. 1. 2019
Schválil:
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Type of output: