Sylabus předmětu SBS-P - Štátna bakalárska škúška (FBP - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
SBS-P
Názov predmetu:
Štátna bakalárska škúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
0
Odporúčaný semester:
agrobiotechnológie /2014/ - bakalársky (povinný), 6. semester
aplikovaná biológia - bakalársky (povinný), 6. semester
bezpečnosť a kontrola potravín - bakalársky (povinný), 6. semester
potraviny a technológie v gastronómii - bakalársky (povinný), 6. semester
vinárstvo - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1184

AB
C
D
E
FX
37,2 %
28,9 %
19,1 %
10,7 %4,1 %0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny:
21. 2. 2019
Schválil:
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 21. 02. 2019.

Typ výstupu: