Sylabus předmětu PHD_P003_N - Vývojová biologia pre doktorandov (FBP - 2019/2020 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_P003_N
Názov predmetu:
Vývojová biologia pre doktorandov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
12
Odporúčaný semester:
molekulárna biológia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
molekulárna biológia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
písomný test
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámenie sa s genetickými a environmentálnymi mechanizmami evolučných procesov s dôrazom na aplikácie v biotechnológii
Stručná osnova predmetu:
Predmet je zameraný na objasnenie základných pojmov, historických súvislostí, evolučných mechanizmov a súčasných smerov v evolučnej biológii. Študent získa základné informácie o mechanizmoch vývoja živých organizmov s dôrazom na praktické využitie poznatkov v biotechnologických disciplínach. Súčasné názory na evolúciu organizmov s prihliadnutím k stavbe a funkcii orgánov, rozmnožovaniu a vývinu, ontogenéze a fylogenéze organizmov, systematike a klasifikácii, genetike, biodiverzite, šírení a rozšírení organizmov, ich vzájomných vzťahoch ako aj vzťahoch k okolitému prostrediu.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Alojz Kúbek a kol: Genetika, SPU Nitra, 1998
Jaroslav Flegr.: Evoluční biologie, Academia Praha, 2005
Milan Bežo - Jana Kutišová: Genetika rastlín, SPU, 2000
Stanislav Rozsíval a kol.: Přehled biologie, Scientia, Praha, 2004

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

A
BC
D
E
FX
100,0 %
0 %
0 %
0 %0 %
0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. (zodpovedný za predmet)
doc. RNDr. Ján Rafay, CSc. (prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny:
14. 1. 2019
Schválil:
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: