Sylabus predmetu PHD_P006_N - Transgenika živočíchov (FBP - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
PHD_P006_N
Názov predmetu:
Transgenika živočíchov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 12
Odporúčaný semester: agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
molekulárna biológia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
molekulárna biológia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov
Výsledky vzdelávania:
Získanie najnovších teoretických a experimentálnych skúseností pri tvorbe génových konštrukcii, možnosti ich prenosu do génomu jedinca a analýze integrácie a expresie prenesených génov. Význam tvorby a využitie geneticky modifikovaných jedincov.
Stručná osnova predmetu:
Génové konštrukty, Metódy prenosu génov, Integrácia a expresia prenesených génov (transgénov), význam a využitie GMO, legislatívne a etické podmienky tvorby a použitia geneticky modifikovaných jedincov, úžitkovosť geneticky modifikovaných jedincov.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Chrenek P. 2002: Genetické manipulácie s embryami. VÚŽV Nitra, 7.
Pinkert C.A. 2002: Transgenic animal technology (A laboratory handbook). Academic Press, Elsevier Science, New York,

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

A
B
C
D
E
FX
100,0 %0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. (prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
14. 1. 2019
Schválil:
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: