Sylabus předmětu PHD_P007_N - Fenogenetika (FBP - 2019/2020 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: PHD_P007_N
Názov predmetu: Fenogenetika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 12
Odporúčaný semester: molekulárna biológia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
molekulárna biológia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Zvládnutie základných princípov fenogenetiky a ich uplatnenie vo vedeckej práci orientovanej na poznanie činnosti génov v procese ontogenetického vývoja organizmu do jeho konečného sformovania.
Stručná osnova predmetu:
Gén, Diskrétnosť genómu, Fen, Fenogenéza, Fenodevianty, Fenokopie, Efektory, Pôsobenie v ontogenéze, Históny a histonové bielkoviny, Determinácia, Diferenciácia, Mikroevolúcia
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Křeček Jiří: Jedinec: Gen - Prostředí - Vývoj, Academia, Praha, 2007
Markert, C. L. (2000): Developmental Genetics, Academic Press, N. York
Všetky dostupné zdroje vedeckej literatúry a publikované poznatky v masmédiách.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci : prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 14. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: