Sylabus predmetu PHD_P014_N - Endokrinológia reprodukcie (FBP - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
PHD_P014_N
Názov predmetu:
Endokrinológia reprodukcie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 12
Odporúčaný semester: agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
molekulárna biológia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
molekulárna biológia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
príprava a prezentácia projektu
Výsledky vzdelávania:
Cieľ predmetu - je poskytnúť znalosti o produkcii, sekrécii a transporte hormónov a ich mechanizmoch účinku v cieľových reprodukčných tkanivách. Predmet je zameraný na regulačné mechanizmy samičieho a samčieho reprodukčného systému a možné signálne dráhy regulované exogénnymi a endogénnymi látkami so zameraním sa na reprodukciu a oblasti praktického využitia hormónov v biológii, poľnohospodárstve a medicíne.Predmet prináša teoretické a praktické znalosti o účinkoch hormónov a rôznych faktorov ovplyvňujúce reprodukciu zvierat. Identifikácia endokrinných a intracelulárnych regulátorov reprodukčného systému má význam pre zdravie a plodnosť živočíchov.

Vzdelávacie výsledky - absolvent predmetu je schopný pochopiť extracelulárne a intracelulárne regulačné mechanizmy biologických systémov.
Stručná osnova predmetu:
Funkcia a klasifikácia biologicky signálnych molekúl. Hormóny a hormónom-podobné látky. Extracelulárne regulátory reprodukčných funkcií. Gonadotropíny a ich regulátory. Steroidné hormóny. Rastové faktory. Prolaktín. Oxytocín a jeho analógy. Leptín. Ghrelín. Prostaglandíny. Cytokíny. Intracelulárne regulátory reprodukčných funkcií - proteinkinázy, transkripčné faktory.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
JAVORKA, K.2001. Lekárska fyziológia. Učebnica pre lekárske fakulty. Martin: Osveta, 2001. 678 s.
KOLESAROVA, A., CAPCAROVA, M., ROYCHOUDHURY, S. 2010. Metal induced ovarian signaling. Nitra : Slovak Agricultural University, 135 p., ISBN 978-80-552-0456-7.
KREZE, A., LANGER, P., KLIMEŠ, I., LICHARDUS, B. 1993. Praktická endokrinológia. Bratislava: SAP, 549 s., ISBN 80-85665-17-4
SIROTKIN, A.V., KOLESÁROVÁ, A. 2011. Cell regulation: endocrine regulation of ovarian cell functions.Nitra : Slovak Agricultural University, 66 p., ISBN : 978-80-552-0613-4.
SIROTKIN, A.V., KOLESÁROVÁ, A. 2012. Cell regulation: intacelular regulation of ovarian cell functions. Nitra : Slovak University of Agriculture, 76 p., ISBN 978-80-552-0755-1.
SIROTKIN. A.V. 2010. Regulators of ovarian functions. Nova Science Publishers Inc. New York. 183 p.
STÁRKA, L. et al. 2007. Pokroky v endokrinológii. MAXDORF: Praha, 785 s., ISBN 978-80-7345-129-5
STÁRKA, L., ZAMRAZIL, V. et al. 1997. Základy klinické endokrinologie. MAXDORF: Praha, 378 s., ISBN 80-7345-066-6

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 6

AB
C
DEFX
100,0 %
0 %0 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 14. 1. 2019
Schválil:
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: