Sylabus předmětu PHD_P019_N - Chémia životného prostredia (FBP - 2019/2020 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: PHD_P019_N
Názov predmetu: Chémia životného prostredia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 12
Odporúčaný semester: agrochémia a výživa rastlín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrochémia a výživa rastlín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technológia potravín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technológia potravín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent dokáže identifikovať pôvod, zdroje, vplyv a reakcie chemických prvkov a ich zlúčenín v jednotlivých zložkách životného prostredia.
Absolvent predmetu je schopný syntetizovať poznatky z rôznych vedných disciplín a aplikovať ich v oblasti kontroly ochrany životného prostredia.
Stručná osnova predmetu:
Chemické aspekty kontaminácie atmosféry, stratosféry, troposféry. Zmeny klímy. Pôsobenie chemických prvkov a ich zlúčenín na hydrosféru. Vlastnosti pôd vo vzťahu k obsahu a chemickému pôsobeniu anorganických a organických kontaminantov. Globálne environmentálne problémy. Legislatíva.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bailey, R.: Chemistry of the Environment, Academic Press, 2002
Manahan, S.E.: Environmental chemistry, CRC Press LLC, 2005

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
predmet sa vyučuje len v letnom semestri
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 2

ABCDEFX
50,0 %0 %50,0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. (prednášajúci)
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 14. 1. 2019
Schválil: prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: