Sylabus predmetu PHD_P020_N - Chémia prírodných látok (FBP - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_P020_N
Názov predmetu:
Chémia prírodných látok
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 12
Odporúčaný semester:
agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technológia potravín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technológia potravín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie zadaného projektu a jeho prezentácia pred účastníkmi seminára za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 85 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie teoretickým základom chemickej kinetiky a základným fyziologickým procesom, ktoré prebiehajú v rastlinách pri syntéze prírodných zlúčenín. Na základe teoretických poznatkov študent porozumie nielen syntetickým procesom, ale aj ich degradácii.Sú to predovšetkým organické zlúčeniny patriace do skupiny sacharidov, lipidov, bielkovín,jedov, drog a liečiv. Absolvent predmetu získa praktické zručnosti v laboratóriu pri dokazovaní reakčných produktov vysokomolekulových zlúčenín. Ovláda metódy chemickej syntézy a analýzy , ktoré sa používajú pri chemickom skúmaní. Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky nielen v laboratórnej praxi, ale aj vo výskume.

Stručná osnova predmetu:
Primárne a sekundárne metabolity, význam, chemické účinky, biosyntéza, kinetika a degradácia. Prírodné látky patriace medzi jedy, drogy a liečivá.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Andersen,Q.M. and Markham,R.: Flavonoids, Chemistry, Biochemistry and Applicatinos. CRC - Press, 2006
Mann, J.: Jedy, drogy, léky. Academia Praha, 1996
Shahidy,F. and Maczk,M: Phenolics in Food and Nutraceuticals. CRC - Press, 2004
Velíšek,J. and Hajšlová,J:Chémie potravín,OSSIS Tábor,2009

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 9

ABCD
E
FX
88,9 %11,1 %
0 %
0 %
0 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Judita Lidiková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Ján Tomáš, CSc. (prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny:
10. 6. 2020
Schválil:
doc. Ing. Judita Lidiková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 10. 06. 2020.

Typ výstupu: