Sylabus predmetu PHD_P048_N - Biochemické a molekulárne metódy v mikrobiológii (FBP - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
PHD_P048_N
Názov predmetu:
Biochemické a molekulárne metódy v mikrobiológii
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
12
Odporúčaný semester: agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Udelenie zápočtu z predmetu bude na základe absolvovania všetkých cvičení a seminárov.
Výsledky vzdelávania:
Študenti tretieho stupňa sa oboznámia s využitím molekulárnych a biochemických metód pri identifikácii mikroorganizmov v rôznych prostrediach. Nové spôsoby identifikácie mikroorganizmov tzv. nekultivovateľných mikroorganizmov (nepriame metódy). Absolvent predmetu dokáže identifikovať mikroorganizmy a sledovať ich aktivitu pomocou najnovších biochemických a molekulárnych metód (klasická PCR, Real Time PCR, fluorescenčná mikroskopia, hmotnostná spektrometria).
Stručná osnova predmetu:
1. Charakteristika a ukážka real time PCR a flourescenčnej mikroskopie. (4 hod.)
2. Charakteristika a ukážka hmotnostnej spektrometrie (MALDI TOF MS Biotyper).(4 hod.)
3. Využitie biochemických testov na identifikáciu mikroorganizmov.(3 hod.)
4. ledovaie antimikrobiálnej aktivity rezistencie mikroorganizmmov.(3 hod.)
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KAČÁNIOVÁ, M. -- TANČINOVÁ, D. -- BUŇKOVÁ, L. Food microbiology. Nitra  : Slovak University of Agriculture. (2012), ISBN 978-80-552-0945-6.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 5

A
BCD
E
FX
100,0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Jana Maková, PhD. (zodpovedný za predmet)
Ing. Juraj Medo, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 25. 9. 2019
Schválil:
doc. Ing. Jana Maková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 25. 09. 2019.

Typ výstupu: