Sylabus předmětu PHD_P060_N - Funkčná genomika živočíchov (FBP - 2019/2020 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: PHD_P060_N
Názov predmetu: Funkčná genomika živočíchov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 12
Odporúčaný semester: agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Získanie najnovších teoretických poznatkov a experimentálnych skúseností a ich aplikácie pri konštrukcii genomových máp a ich využitie pri mapovaní a poznávaní monogénových a polygénových lokusov dedičných vlastností HZ a živočíchov.
Stručná osnova predmetu:
Gén a jeho funkcie. Génová expresia. Regulačné elementy funkčnej variability genómu. Aditívne a neaditívne efekty génov. Pozičné klonovanie. Markérové gény. Mapovanie génov - metódy a postupy. Stratégia QTL mapovania.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
EU. J. C. M.DEKKERS, S. J. LAMONT, MAX F. ROTHSCHILD: Genomics: Visions for animal breeding and genetics. IOWA STATE UNIV. USA, 1999
Functional Genomics: Bridging in the Gap between Predisposition and Physiology. University of Nebraska.
Tramper, J., Yang, Zhu:Modern Biotechnology, Wageningen Academic Publishers, 2011

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 14. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: