Sylabus predmetu PHD_P075 - Experimentálna práca (FBP - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_P075
Názov predmetu: Experimentálna práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity:
10
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Publikácia.
Výsledky vzdelávania:
Vedecká časť doktorandského štúdia.
Stručná osnova predmetu:
Experimenty potrebné na splnenie vedeckých cieľov dizertácie.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 441

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. (skúšajúci)
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Jozef Golian, Dr. (skúšajúci)
Mgr. Martin Hajduch, DrSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Peter Haščík, PhD. (skúšajúci)
Ing. Andrea Hricová, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Mária Chrenková, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. (skúšajúci, zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD. (skúšajúci)
Ing. Jana Libantová, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Judita Lidiková, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Ján Mareček, PhD. (skúšajúci)
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. (skúšajúci)
Mgr. Ildikó Matušíková, PhD. (skúšajúci)
RNDr. Radoslava Matúšová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Jana Moravčíková, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Janette Musilová, PhD. (skúšajúci)
doc. RNDr. Ján Rafay, CSc. (skúšajúci)
prof. RNDr. Alexander Sirotkin, DrSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Dana Tančinová, PhD. (skúšajúci)
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. (skúšajúci)
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. (skúšajúci)
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Radoslav Židek, PhD. (skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
14. 1. 2019
Schválil:
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: