Sylabus předmětu PHD_P075_N - Experimentálna práca I (FBP - 2019/2020 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_P075_N
Názov predmetu:
Experimentálna práca I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
12
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Individuálna experimentálna práca v zmysle Individuálneho študijného plánu doktoranda. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom experimentálnej práce je získanie výsledkov pre experimentálnu časť doktorandského štúdia. Študent si osvojí pokročilé vedecké a experimentálne techniky a postupy, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné riešenie problematiky dizertačnej práce. Študent po absolvovaní predmetu bude schopný samostatne organizovať a realizovať ďalšie pokusy v príslušnej oblasti výskumu.
Stručná osnova predmetu:
Náplňou predmetu je individuálna a tímová vedecko-výskumná práca, ktorá je zameraná na tému dizertačnej práce. Predstavuje experimentálnu prácu na pokusoch v súvislosti s riešením témy dizertačnej práce. Experimentálna práca sa realizuje v laboratóriu alebo v inom prostredí, v závislosti od témy práce.

Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 51

ZFX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny:
14. 1. 2019
Schválil:
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: