Sylabus předmětu PHD_P084_N - Bunkové regulácie (FBP - 2019/2020 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_P084_N
Názov predmetu:
Bunkové regulácie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
12
Odporúčaný semester: agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
molekulárna biológia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
molekulárna biológia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude semestrálna práca (vo vzťahu k zameraniu práce) - 40 bodov a záverečná ústna skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.Semestrálna práca
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie všeobecným princípom bunkových regulácií. Bunkové regulácie sú základom k pochopeniu funkčných procesov na úrovni bunky, tkaniva, ale aj celého organizmu. Sú zdrojom informácií vo vzťahu k normálnych alebo zmeneným podmienkam.
Absolvent predmetu porozumie princípov bunkovej a molekulárnej fyziológie in vivo a in vitro.
Stručná osnova predmetu:
Predmet je zameraný na nové integrované poznatky kľúčových oblastí - membránové receptory zapojené do bunkovej signalizácie a jadrových receptorov aktivácie génovej regulácie. Navyše podáva komplexný prehľad signálnych mechanizmov, vrátane bunkových membránových receptorov, jadrových receptorov a iónových kanálov, cyklický AMP, proteín kinázy, a fosfatáz. V súčasnej dobe pôsobí tento predmet v živom spojení molekulárnej biológie, bunkovej biológie a endokrinológie.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MASSANYI, P. -- LUKÁČ, N. -- TOMAN, R. -- KOLESÁROVÁ, A. Fyziológia bunky. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. 137 s. ISBN 978-80-552-0107-8.
MASSÁNYI, P. -- TOMAN, R. -- FABIŠ, M. Fyziológia bunky. 1. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. 147 s. ISBN 80-8069-443-5.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 14

A
BC
D
E
FX
100,0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
14. 1. 2019
Schválil:
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: