Sylabus předmětu PHD_P085_N - Molekulová imunológia (FBP - 2019/2020 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
PHD_P085_N
Názov predmetu:
Molekulová imunológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 12
Odporúčaný semester: agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
molekulárna biológia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
molekulárna biológia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Semestrálna práca
Výsledky vzdelávania:
Predmet Molekulová imunológia sa venuje poznatkom molekulovej a subcelulárnej charakteristiky procesov vrodenej a získanej imunity. Absolvent predmetu porozumie molekulovej podstate imunitných mechanizmov celulárnej a humorálnej imunity.Absolvent získané poznatky dokáže aplikovať v iných biologických disciplínach v rámci študijného programu molekulárna biológia. Absolventi dokážu identifikovať molekulové (genetické) zložky humorálnej imunity a celulárnej imunity.
Stručná osnova predmetu:
Medzi hlavné oblasti tohto predmetu patria prejavy molekulových mechanizmov vrodenej a adaptívnej imunity, molekulové aspekty regulácie imunitných funkcií, bunková signalizácia, aktivácia, bunkové receptory imunitných procesov, solubilné mediátory imunity, imunogenomika, imunoproteomika, imunoglykomika, molekulová imunoterapia, imunochémia.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Ferenčík, M.: Imunochémia. Alfa, 1989, Bratislava, 592 s., ISBN 80-05-00043-X
Ferenčík, M., Rovenský, J., Nyulassy, Š.: Imunológia - základné termíny a definície. SAP, 2001, Bratislava, 348 s., ISBN 80-88908-77-9
Toman, M., a kol.: Veterinárni imunológie, Grada, 2000, Praha, 416 s., ISBN 80-7169-727-3

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 6

ABCD
E
FX
100,0 %0 %0 %0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
7. 3. 2019
Schválil:
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 07. 03. 2019.

Typ výstupu: