Sylabus predmetu PHD_P086_N - Enzymológia (FBP - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
PHD_P086_N
Názov predmetu:
Enzymológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
12
Odporúčaný semester: agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
molekulárna biológia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
molekulárna biológia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentovanie semestrálnej práce za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať min. 93 bodov, na hodnotenie B min. 86 bodov, na hodnotenie C min. 79 bodov, na hodnotenie D min. 72 bodov a na hodnotenie E min. 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je detailne vysvetliť pôsobenie enzýmov v konkrétnych metabolických dráhach. Študent predmetu detailne porozumie pôsobeniu a významu enzýmov pre živé organizmy a spôsobom ich využitia v potravinárstve a poľnohospodárstve. Absolvent predmetu získa vedomosti a praktické zručnosti v enzymologickom laboratóriu, ovláda postupy prípravy, izolácie a purifikácie enzýmov, ako aj ich praktických aplikácií.
Stručná osnova predmetu:
Podrobná klasifikácia enzýmov a kofaktorov. Kinetika enzýmových reakcií a inhibície. Izolačné, purifikačné a analytické metódy kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy enzýmov.

Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Daniel L. Purich, R. Donald allison: The Enzyme Reference, Academic press, 2002, ISBN 0-12-568041-4
Rober Allen Copeland: Enzymes, VCH Publishers, 1996, ISBN 1-56081-903-0

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 9

A
BC
D
E
FX
100,0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
6. 3. 2019
Schválil: doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 06. 03. 2019.

Typ výstupu: