Sylabus predmetu PHD_P088_N - Biotechnológie živočíchov (FBP - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
PHD_P088_N
Názov predmetu:
Biotechnológie živočíchov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
12
Odporúčaný semester: agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
molekulárna biológia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
molekulárna biológia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je prezentovať podrobnejšie informácie z najnovších vedecko-výskumných poznatkov z biotechnológii živočíchov, týkajúcich sa najmä genomových aplikácii (manipulácií) v laboratórnych podmienkach.
Absolvent predmetu porozumie teoretickému a praktickému významu biotechnológií živočíchov, dokáže riešiť nastolené problémy v praxi, dokáže aplikovať získané poznatky, dokáže analyzovať a identifikovať problémy pri rešpektovaní legislatívnych a etických noriem a ich využitie.

Stručná osnova predmetu:
Metódy tvorby a analýzy geneticky modifikovaných jedincov, produkcia a využitie chimerických, transgénnych, klonovaných zvierat, in vitro dozrievanie, oplodnenie a kultivácia, embryonálne, germinálne a dospelé kmeňové bunky, iPSC (indukované pluripotentné kmeňové bunky),lentivírusy, xenotransplantácie, interference RNA,...
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CHRENEK, P. -- SIROTKIN, A. -- CAPCAROVÁ, M. -- RAFAY, J. -- PARKÁNYI, V. -- MAKAREVIČ, A V. -- BULLA, J. Biotechnology and animal food quality: biotechnology of animal gametes and embryos. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2011. 117 s. ISBN 978-80-552-0707-0.
CHRENEK, P. -- ALEKSANDRZAK-PIEKARCZYK, T. -- ARPÁŠOVÁ, H. -- BARDOWSKI, J. -- BOGUCKA, J. -- CAPCAROVÁ, M. -- CZAJKOWSKA, A. -- DANKOWIAKOWSKA, A. -- ELMINOWSKA-WENDA, G. -- FRIESKE, A. -- GÁLIK, B. -- GROCHOWSKA, E. -- KASPERCZYK, K. -- KOWALCZYK, M. -- KOWALISZYN, B. -- MAIORANO, G. -- MROCZKOWSKI, S. -- PIWCZYŇSKI, D. -- ROLINEC, M. -- SITKOWSKA, B. Biotechnology and animal food quality : biotechnology and quality of animal products ;. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2013. 160 s. ISBN 978-80-552-0965-4 (brož.).

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 12

A
B
C
DEFX
100,0 %
0 %
0 %
0 %0 %
0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. (prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
6. 3. 2019
Schválil:
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 06. 03. 2019.

Typ výstupu: