Sylabus predmetu PHD_P095_N - Genetické inžinierstvo rastlín (FBP - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_P095_N
Názov predmetu:
Genetické inžinierstvo rastlín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
12
Odporúčaný semester: molekulárna biológia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
molekulárna biológia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.

Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie všeobecným princípom prípravy rekombinantnej DNA, transformácie, selekcie a analýzy transformantov. Pochopí podstatu metód sekvenovania, hybridizácie, tvorby genómových a cDNA knižníc. Absolvent predmetu získa praktické zručnosti v laboratóriu, dokáže izolovať nukleové kyseliny a separovať ich na agarových a polyakrylamidových géloch. Ovláda metódu PCR a mikrosatelitné analýzy. Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky nielen v laboratórnej praxi, ale aj vo výskume.
Stručná osnova predmetu:
Izolácia DNA, štiepenie restrikčnými enzýmami, tvorba rekombinovanej DNA, transformácia, hybridizačné a imunologické metódy detekcie rekombinovanej DNA, metódy sekvenovania DNA, cytologické metódy detekcie génov a ich produktov, tvorba genómových a cDNA knižníc, cielená expresia génov.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TÓTH, D. -- BEŽO, M. -- BEŽOVÁ, K. -- BREZŇANOVÁ, I. -- BRINDZA, J. -- BULLA, J. -- FERENČÍK, I. -- ŠULAJOVÁ, L. -- GÁLOVÁ, Z. -- GODÁNY, A. -- HORECKÁ, T. -- HRAŠKA, Š. -- RAŽNÁ, K. -- CHRENEK, P. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- KANTÍKOVÁ, M. -- KLUBICOVÁ, K. -- KMEŤ, V. -- SIEKEL, P. -- SOMMER, A. -- ŠAJBIDOR, J. -- ŠTEFANOVIČ, J. -- ŠTEFÚNOVÁ, V. Biologická bezpečnosť. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. 463 s. ISBN 978-80-8069-846-1.
GÁLOVÁ, Z. -- BALÁŽOVÁ, Ž. -- MICHALÍK, I. -- LIBANTOVÁ, J. -- MORAVČÍKOVÁ, J. -- HRICOVÁ, A. -- MATUŠÍKOVÁ, I. Biotechnológie v rastlinnej produkcii. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2008. 143 s. ISBN 978-80-552-0146-7.
GÁLOVÁ, Z. -- SALAJ, J. -- MATUŠÍKOVÁ, I. Molekulárna biológia. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. 165 s. ISBN 80-8069-484-2.
GÁLOVÁ, Z. -- BALÁŽOVÁ, Ž. -- CHRENEK, P. -- CHŇAPEK, M. -- LIBANTOVÁ, J. -- MATUŠÍKOVÁ, I. -- MORAVČÍKOVÁ, J. -- SALAJ, J. -- DRÁBEKOVÁ, J. Metódy a techniky génových manipulácií. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 189 s. ISBN 978-80-552-1092-6.
GÁLOVÁ, Z. -- CHRENEK, P. -- BALÁŽOVÁ, Ž. -- MORAVČÍKOVÁ, J. -- CHŇAPEK, M. -- VIVODÍK, M. -- DRÁBEKOVÁ, J. Geneticky modifikované potraviny. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. ISBN 978-80-552-1762-8.

Odporúčaná:
Ondrěj Drobník.: Transgenoze rostlín, Academia vied ČR, 2002
Weaver, R.F., Hedrick, P.W.: Genetics. Wm. C. Brown Publishers, USA, 1997

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
predmet sa vyučuje len v letnom semestri
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci :
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 5. 3. 2019
Schválil:
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 05. 03. 2019.

Typ výstupu: