Sylabus predmetu PHD_P099_N - Genomika (FBP - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_P099_N
Názov predmetu:
Genomika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 12
Odporúčaný semester:
agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
molekulárna biológia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
molekulárna biológia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude prezentácia seminárnej práce za 40 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa nové poznatky o komplexite genómov a vzťahoch génov v genómoch organizmov. Pochopí význam genomiky a cieľavedomých zásahov do genómov nebunkových biologických systémov, prokaryotických a eukaryotických organizmov. Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky v laboratórnej praxi a vo výskume.

Stručná osnova predmetu:
Informačné molekuly nebunkových biologických systémov, prokaryotických a eukaryotických organizmov. Genomika vírusov, baktérií, rastlín, živočíchov a človeka. Veľkosť a organizácia genómu, gén a jeho štruktúra. Analýza štruktúry a funkcie génov. Techniky a metódy genomiky. Bioinformatika. Zápis a formáty sekvenačných dát. Vyhľadávanie informácií v databázach (GenBank, EMBL, DDBJ). Analýzy sekvencií biomolekúl pomocou nástrojov bioinformatiky.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
RAFAY, J. -- ŽIDEK, R. Nutrigenomika. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 177 s. ISBN 978-80-552-0704-9.
GÁLOVÁ, Z. -- BALÁŽOVÁ, Ž. -- CHRENEK, P. -- CHŇAPEK, M. -- LIBANTOVÁ, J. -- MATUŠÍKOVÁ, I. -- MORAVČÍKOVÁ, J. -- SALAJ, J. -- DRÁBEKOVÁ, J. Metódy a techniky génových manipulácií. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 189 s. ISBN 978-80-552-1092-6.
GÁLOVÁ, Z. -- SALAJ, J. -- MATUŠÍKOVÁ, I. Molekulárna biológia. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. 165 s. ISBN 80-8069-484-2.
GÁLOVÁ, Z. -- CHRENEK, P. -- BALÁŽOVÁ, Ž. -- MORAVČÍKOVÁ, J. -- CHŇAPEK, M. -- VIVODÍK, M. -- DRÁBEKOVÁ, J. Geneticky modifikované potraviny. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. ISBN 978-80-552-1762-8.

Odporúčaná:
LESK, A. M.: Introduction to Genomics. USA : Oxford University Press. 2007. 419 p. ISBN 978-0-19-929695-8
WALKER, J. M. – RAPLEY, R.: Molecular biology and biotechnology. 4th edition, Cambridge : The Royal Society of Chemistry, 2000, 563 pp. ISBN 0-85404-606-2.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
predmet sa vyučuje v letnom semestri
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 2

A
B
C
D
E
FX
100,0 %
0 %0 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
5. 3. 2019
Schválil:
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 05. 03. 2019.

Typ výstupu: