Sylabus predmetu PHD_P101_N - Ekológia mikroorganizmov v pôde (FBP - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_P101_N
Názov predmetu:
Ekológia mikroorganizmov v pôde
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
12
Odporúčaný semester:
agrochémia a výživa rastlín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrochémia a výživa rastlín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Charakteristika a funkcia mikrobiálneho spoločenstva v pôde využitím indikátorov kvality a zdravia pôdy.
Absolvent predmetu dokáže riešiť problematiku hodnotenia kvality a zdravia pôdy.
Stručná osnova predmetu:
Hodnotenie kvality a zdravia pôdy:
- respiračná aktivita
- enzymatická aktivita
- fyziologická a genetická charakteristika mikrobiálneho spoločenstva v pôde.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JAVOREKOVÁ, S. -- KRÁLIKOVÁ, A. -- LABUDA, R. -- LABUDOVÁ, S. -- MAKOVÁ, J. Biológia pôdy v agroekosystémoch. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. 349 s. ISBN 978-80-552-0007-1.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci :
prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Jana Maková, PhD. (cvičiaci)
Ing. Juraj Medo, PhD. (prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny: 6. 3. 2019
Schválil:
prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 06. 03. 2019.

Typ výstupu: