Sylabus predmetu PHD_P102_N - Fyziológia výživy (FBP - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
PHD_P102_N
Názov predmetu: Fyziológia výživy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 12
Odporúčaný semester: agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
výživa - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
výživa - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť širšie poznatky o fyziologických aspektoch zdravej výživy človeka. Absolvent predmetu porozumie metabolickým funkciám človeka a dokáže aplikovať získané poznatky pri štúdiu ďalších predmetov zo študovaného odboru.
Stručná osnova predmetu:
Problematika správnej výživy ľudí z aspektu fyziológie látkovej premeny a energie. Trávenie a metabolizmus živín, intermediárna premena a regulácia metabolických procesov. Fyziológia hladovania a nadvýživy, poruchy bielkovinového, sacharidového a lipidového metabolizmu. Vplyv výživy na vnútorné prostredie ako modulujúceho a determinujúceho faktora životných procesov organizmu.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Silbernagel, F. Lang.: Atlas patofyziológie člověka. Grada : Praha, 2000.
Javorka a kol.: Lekárska fyziológia, Osveta : Martin, 2001
Jelínek a kol. Fyziológie hospodářských zvířat, 2003
Kováčik et al. Fyziológia živočíchov. Nitra: SPU 2012, 178 s.
Schenck, M.: Základy fyziologickej chémie. Príroda : Bratislava 1991

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 2

A
B
C
D
E
FX
100,0 %0 %0 %0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
14. 1. 2019
Schválil:
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: