Sylabus předmětu PHD_P107_N - Metódy štúdia v ekológii mikroorganizmov (FBP - 2019/2020 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: PHD_P107_N
Názov predmetu: Metódy štúdia v ekológii mikroorganizmov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 12
Odporúčaný semester: molekulárna biológia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
molekulárna biológia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent absolvovaním predmetu je schopný aplikovať poznatky z oblasti sledovania a hodnotenia mikrobiálneho spoločenstva v prostredí. Získa informácie o analýze čistých kultúr a environmentálnej vzorke. Získa poznatky o nových metodikách hodnotenia kvantity, aktivity a funkčnej, genetickej a biochemickej diverzity mikrobiálneho spoločenstva.
Stručná osnova predmetu:
Analýza čistých kmeňov mikroorganizmov a analýza environmentálnej vzorky. Opis a charakteristika metód PLFA, FAME, BIOLOG, PCR metód (DGGE, TGGE, TRFLP, SSCP). Výpočet Indexov diverzity a štatistické metódy hodnotenia.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JAVOREKOVÁ, S. -- KRÁLIKOVÁ, A. -- LABUDA, R. -- LABUDOVÁ, S. -- MAKOVÁ, J. Biológia pôdy v agroekosystémoch. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. 349 s. ISBN 978-80-552-0007-1.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 6. 3. 2019
Schválil: prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 06. 03. 2019.

Typ výstupu: