Sylabus predmetu PHD_P113_N - Geneticky modifikované organizmy (FBP - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_P113_N
Názov predmetu:
Geneticky modifikované organizmy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
12
Odporúčaný semester:
technológia potravín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technológia potravín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa najnovšie poznatky z oblasti prípravy geneticky modifikovaných potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Absolvent predmetu ovláda základné metódy molekulárnej biológie, ktoré dokáže aplikovať v laboratórnej praxi a vo výskumnej činnosti.
Stručná osnova predmetu:
Enzýmy nevyhnutné pre génové inžinierstvo. Typy klonovacích vektorov pre prokaryotické a eukaryotické organizmy. Tvorba rekombinovanej molekuly DNA , jej transformácia do hostiteľskej bunky a analýza transformantov. Cielená expresia génov, transgénne organizmy, princípy génového inžinierstva rastlín, živočíchov a mikroorganizmov. Zásady biologickej bezpečnosti v agropotravinárstve. Využitie GMO pri produkcii potravín. Zdravotná neškodnosť - hodnotenie rizika. Legislatíva SR, EÚ a USA o GMO.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GÁLOVÁ, Z. -- BALÁŽOVÁ, Ž. -- CHRENEK, P. -- CHŇAPEK, M. -- LIBANTOVÁ, J. -- MATUŠÍKOVÁ, I. -- MORAVČÍKOVÁ, J. -- SALAJ, J. -- DRÁBEKOVÁ, J. Metódy a techniky génových manipulácií. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 189 s. ISBN 978-80-552-1092-6.
BEŽO, M. -- RAŽNÁ, K. -- BEŽOVÁ, K. -- ŠTEFÚNOVÁ, V. -- KUTIŠOVÁ, J. -- ŽIAROVSKÁ, J. Genetické inžinierstvo rastlín. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. 191 s. ISBN 80-8069-636-5.
BEŽO, M. -- RAŽNÁ, K. -- BEŽOVÁ, K. -- ŠTEFÚNOVÁ, V. -- KUTIŠOVÁ, J. -- ŽIAROVSKÁ, J. Genetické inžinierstvo rastlín v obrazoch: časť 1. : základné princípy genetického inžinierstva rastlín : určené pre výučbu a štúdium genetiky v rámci projektu GENOVA. Nitra  : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2005), ISBN 80-8069-627-6.
GÁLOVÁ, Z. -- BALÁŽOVÁ, Ž. -- MICHALÍK, I. -- LIBANTOVÁ, J. -- MORAVČÍKOVÁ, J. -- HRICOVÁ, A. -- MATUŠÍKOVÁ, I. Biotechnológie v rastlinnej produkcii. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2008. 143 s. ISBN 978-80-552-0146-7.
BEŽO, M. -- BEŽOVÁ, K. Genetický slovník. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 1998. 318 s. GENOTYP. ISBN 80-7137-556-X.
GÁLOVÁ, Z. -- CHRENEK, P. -- BALÁŽOVÁ, Ž. -- MORAVČÍKOVÁ, J. -- CHŇAPEK, M. -- VIVODÍK, M. -- DRÁBEKOVÁ, J. Geneticky modifikované potraviny. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. ISBN 978-80-552-1762-8.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
predmet sa učí len v zimnom semestri
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci :
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. (prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny:
5. 3. 2019
Schválil:
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 05. 03. 2019.

Typ výstupu: