Sylabus predmetu PHD_P114_N - Molekulárna mikrobiológia (FBP - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_P114_N
Názov predmetu:
Molekulárna mikrobiológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 12
Odporúčaný semester: molekulárna biológia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
molekulárna biológia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Udelenie zápočtu z predmetu bude na základe absolvovania všetkých cvičení a seminárov.
Výsledky vzdelávania:
V predmete molekulárna mikrobiológia sa študenti tretieho stupňa oboznámia so základnými funkciami bakteriálnych buniek a vírusov. Dôraz bude kladený hlavne na molekulárne biologické vlastnosti vírusov a baktérií, ktoré súvisia s reguláciou ich virulencie, prežívanie v prostredí a interakcie s hostiteľským organizmom. Časť predmetu bude venovaná i novým molekulárno-genetickým diagnostickým postupom, ktoré sa postupne začínajú zavádzať do praxe a využitie nových informačných technológii v mikrobiológii. Získané znalosti študentom výrazne uľahčí orientáciu v nie len v mikrobiológii, ale i imunológii, genetike a informatike.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do molekulárnej mikrobiológie. Regulácia génových expresií. Vnímanie signálov z vonkajšieho
prostredia, bakteriálne reakcie na vonkajšie stimuly.

2. Základní metódy molekulárnej genetiky v mikrobiológii. Restrikčné endonukleázy,
ligáza, DNA polymerázy. Gelová elektroforéza, hybridizácia nukleových kyselín.
Klonovanie. Prenosy nukleových kyselín medzi baktériami in vilo a in vito. Transformácia,
transdukcia, konjugácia. Dôsledky pre šírenie rezistencie k antibiotikám.

3. Molekulárne mechanizmy vzniku a prenosu rezistencie na antibiotika.

4. Interakcie medzi mikroorganizmami. Probiotiká, kompetitívna exklúzia, quorum sensing.
Produkcia sekundárnych metabolitov baktériami, stimulácia virulencie, možnosti terapie.
Molekulárne mechanizmy. Interakcie patogén a hostiteľský organizmus. Faktory virulencie.
Baktériami indukovaná apoptóza eukaryotických buniek.

5. Génom. Funkčná genomika. Veľkosť bakteriálnych a eukaryotických genómov, počty
génov. Sekvenovanie bakteriálnych a vírusových genómov a ich vzájomných porovnávaní.
Princípy sekvenovánia. Internet a molekulárna
mikrobiológie. Využití internetu pri vyhľadávaní nových informácii, databáza, génová
banka, porovnanie sekvencií v génových bankách. Predikcia funkcie neznámych
proteínov.

6. Molekulárna podstata patogenézy vírusových infekcií. Transformácia hostiteľských buniek
DNA a RNA vírusy, imunodeficiencia vyvolávané vírusovou infekciou, mechanizmy poškodenia
hostiteľských buniek.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Watson DJ. Molecular Biology of the Cell Niedhardt a kol. E.coli and Salmonella. 2nd edition, ASM Press, 1996. Rosypal S. a kol. Molekulární genetika, Státní pedagogické nakladatelství Praha, 2000. Cann AJ. Principles of Molecular Virology, Academic Press, 2001.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

A
B
C
D
E
FX
100,0 %
0 %
0 %
0 %
0 %0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. (zodpovedný za predmet)
Ing. Juraj Medo, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
25. 9. 2019
Schválil:
prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 25. 09. 2019.

Typ výstupu: