Sylabus předmětu PHD_P115_N - Molekulárna endokrinológia (FBP - 2019/2020 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_P115_N
Názov predmetu:
Molekulárna endokrinológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
12
Odporúčaný semester: molekulárna biológia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
molekulárna biológia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Semestrálna práca
Výsledky vzdelávania:
Predmet Molekulárna endokrinológia sa venuje poznatkom molekulovej a subcelulárnej charakteristiky endokrinných procesov. Absolvent predmetu porozumie molekulovej podstate pôsobenia hormónov, interakcie hormón receptor, aktivácia servomechanizmov a aktivácia vnútrobunkových kaskád (trankripčných faktorov, proteínkináz, fosfokináz a pod.). Absolvent získané poznatky dokáže aplikovať v iných biologických disciplínach v rámci študijného programu molekulárna biológia.
Stručná osnova predmetu:
Predmetom molekulárnej endokrinológie je zameraná na postgraduálnej úrovni, tento predmet poskytuje študentom solídne znalosti v základoch molekulárnej endokrinológii. Táto téma zhŕňa plochu a poskytuje hĺbkovú diskusiu o molekulárnych aspektov hormónov, vrátane hormónu-receptorov interakcií, druhá generácia messenger, génovej indukcie, a post-transkripčné kontrolou. Zahŕňa nové informácie o rastové faktory, hematopoetických-imunitné faktory, neklasických hormóny, receptory, transdukcia, transkripčný regulácia, ako aj ďalšie relevantné témy.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
Domestic animal endocrinology. New York: ISSN 0739-7240.
Experimental and clinical endocrinology & diabetes. ISSN 0947-7349.
Journal of endocrinology. ISSN 0022-0795.
Journal of molecular endocrinology. ISSN 0952-5041.
Reproductive biology and endocrinology. London: ISSN 1477-7827.

Odporúčaná:
Endocrinology & Diabetes Research. Londýn SciTechnol, 2018: ISSN 2470-7570.
Benjamin A. Lieberman. Steroid Receptor - Methods Protocols and Assays, 2001 Humana Press Inc.
Gill Rumsby, Sheelagh M. Farrow. Molecular Endocrinology: Genetic Analysis of Hormones and Their Receptors. BIOS Scientific Publishers Limited, 1997

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

A
B
C
DEFX
100,0 %
0 %
0 %
0 %0 %
0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
7. 3. 2019
Schválil:
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 07. 03. 2019.

Typ výstupu: