Sylabus predmetu PHD_P118_N - Transgenika rastlín (FBP - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_P118_N
Názov predmetu: Transgenika rastlín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
12
Odporúčaný semester:
agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
molekulárna biológia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
molekulárna biológia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent si prehĺbi vedomosti v problematike transgenózy rastlín. Oboznámi sa so základnými postupmi prípravy trasngénnych rastlín a ich analýzami. Získa prehľad týkajúci sa súčasného pestovania geneticky modifikovaných rastlín na doma a vo svete. Oboznámi sa s legislatívnymi predpismi týkajúcimi sa geneticky modifikovaných rastlín.
Stručná osnova predmetu:
Metódy prípravy transgénnych rastlín, príprava expresných kaziet, príprava rastlinných vektorových konštrukcií na transformáciu rastlín, metódy používané pri analýze transgénnych rastlín, transgénne rastliny v komerčnom prostredí a ich potenciálne dopady (socio-ekonomický, environmentálna a kultúrny), legislatíva týkajúca sa geneticky modifikovaných rastlín.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GÁLOVÁ, Z. -- BALÁŽOVÁ, Ž. -- MICHALÍK, I. -- LIBANTOVÁ, J. -- MORAVČÍKOVÁ, J. -- HRICOVÁ, A. -- MATUŠÍKOVÁ, I. Biotechnológie v rastlinnej produkcii. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2008. 143 s. ISBN 978-80-552-0146-7.
GÁLOVÁ, Z. -- BALÁŽOVÁ, Ž. -- CHRENEK, P. -- CHŇAPEK, M. -- LIBANTOVÁ, J. -- MATUŠÍKOVÁ, I. -- MORAVČÍKOVÁ, J. -- SALAJ, J. -- DRÁBEKOVÁ, J. Metódy a techniky génových manipulácií. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 189 s. ISBN 978-80-552-1092-6.
GÁLOVÁ, Z. -- CHRENEK, P. -- BALÁŽOVÁ, Ž. -- MORAVČÍKOVÁ, J. -- CHŇAPEK, M. -- VIVODÍK, M. -- DRÁBEKOVÁ, J. Geneticky modifikované potraviny. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. ISBN 978-80-552-1762-8.

Odporúčaná:
Timko, J. a kol.: Geneticky modifikované organizmy. Veda, Bratislava, 2004
Turňa, J. a kol.: Techniky rekombinantných DNA. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2004. 151 s. ISBN 80-224-0835-2.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
predmet sa vyučuje len v letnom semestri
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

A
B
C
D
E
FX
100,0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci : prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
5. 3. 2019
Schválil:
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 05. 03. 2019.

Typ výstupu: