Sylabus předmětu PHD_P119_N - Genetika fyziologických procesov (FBP - 2019/2020 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: PHD_P119_N
Názov predmetu: Genetika fyziologických procesov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 12
Odporúčaný semester: agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Získanie najnovších teoretických poznatkov podľa úrovne súčasného poznania v predmetnej oblasti a ich aplikácie pri komplexnom hodnotení interakcií genotypu a prostredia živých organizmov v procesoch manifestácie a realizácie dedičných potencií. Absolvent predmetu dokáže identifikovať úlohu genetických a environmentálnych faktorov.
Stručná osnova predmetu:
Gén a jeho funkcie. Fyziológia genetických procesov v bunke. Chromozómy ako genetické a fyziologické štruktúry. Fyziologicko-genetické základy diferenciácie. Hormóny ako efektory genetickej informácie. Genetický a fyziologický polymorfizmus. Heteróza. Fyziologicko-genetické základy mikroevolúcie.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
EU. Jan Kaput, Raymond l. Rodriguer: Nutritional genomics, Wiley - Intersience, 2006

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. RNDr. Ján Rafay, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 14. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: