Sylabus předmětu PHD_P121_N - Biosenzory v biotechnológiách (FBP - 2019/2020 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: PHD_P121_N
Názov predmetu: Biosenzory v biotechnológiách
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 12
Odporúčaný semester: agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najemnej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie definícii biosenzorov, spôsobom ich aplikácie, detekcie látok, ich odozvy, použitie biologického materiálu v rôznych typoch biosenzorov, ich klasifikáciu. Pozorumie princípom použitia DNA, enzýmových biosenzorov, imunosenzorov, moderných nanotechnológií a použitia biosenzorov v biotechnológiách. Absolvent predmetu získa praktické zručnosti v laboratóriách a dokáže používať určité typy biosenzorov. Absolvent predmetu vie aplikovať získané poznatky v laboratórnej praxi ako aj vo výskumnej oblasti.
Stručná osnova predmetu:
Biosenzory, klasifikácia, možnosti použitia biosenzorov, výhody a nevýhody, konštrukcia biosenzorov, enzýmové biosenzory, mikrobiálne biosenzory, senzory s DNA, imunosenzory, biosenzory v hematológii, nanotechnológie.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GÁLIK, B. -- ŠIMKO, M. -- JURÁČEK, M. -- BÍRO, D. -- HORNIAKOVÁ, E. -- ROLINEC, M. -- PASTIERIK, O. -- KOLESÁROVÁ, A. -- MAIORANO, G. -- GAMBACORTA, M. -- TAVANIELLO, S. -- BEDNARCZYK, M. Biotechnology and animal food quality. 1. vyd. Nitra : Slovak Agricultural University, 2011. 130 s. ISBN 978-80-552-0708-7.
CHRENEK, P. -- ALEKSANDRZAK-PIEKARCZYK, T. -- ARPÁŠOVÁ, H. -- BARDOWSKI, J. -- BOGUCKA, J. -- CAPCAROVÁ, M. -- CZAJKOWSKA, A. -- DANKOWIAKOWSKA, A. -- ELMINOWSKA-WENDA, G. -- FRIESKE, A. -- GÁLIK, B. -- GROCHOWSKA, E. -- KASPERCZYK, K. -- KOWALCZYK, M. -- KOWALISZYN, B. -- MAIORANO, G. -- MROCZKOWSKI, S. -- PIWCZYŇSKI, D. -- ROLINEC, M. -- SITKOWSKA, B. Biotechnology and animal food quality : biotechnology and quality of animal products ;. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2013. 160 s. ISBN 978-80-552-0965-4 (brož.).
CHRENEK, P. -- SIROTKIN, A. -- CAPCAROVÁ, M. -- RAFAY, J. -- PARKÁNYI, V. -- MAKAREVIČ, A V. -- BULLA, J. Biotechnology and animal food quality: biotechnology of animal gametes and embryos. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2011. 117 s. ISBN 978-80-552-0707-0.

Odporúčaná:
Radoslav Omelka, Miroslav Bauer, Peter Chrenek, František Strejček, Monika Martiniaková, Marcela Capcarová, Mária Bauerová, Štefan Hraška 2011. Nové smery v genetike a biotechnológiách. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 90 s. ISBN 978-80-8094-893-1.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 14. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: