Sylabus předmětu PHD_P122_N - Bunkové a tkanivové kultúry živočíchov (FBP - 2019/2020 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: PHD_P122_N
Názov predmetu: Bunkové a tkanivové kultúry živočíchov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 12
Odporúčaný semester: agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
príprava a prezentácia projektu
Výsledky vzdelávania:
Cieľ predmetu - je poskytnúť znalosti o kultiváciách buniek živočíchov, ktoré sú základnou laboratórnou technikou pre štúdium biochemických a fyziologických procesov. Homogénne populácie buniek môžu byť produkované kontrolovaným rastom niekoľkých generácií buniek, a to ponúka dôležitú alternatívu pre také štúdie, ktoré využívajú homogenizované tkanivá živočíchov. Predmet poskytuje nevyhnutné základné informácie o podmienkach manipulácie s bunkovými kultúrami, udržiavanie buniek v kultúre, pasážovanie a použitie bunkových kultúr a tkanív.

Vzdelávacie výsledky - absolvent predmetu získa praktické zručnosti v oblasti manipulácie s bunkovými a tkanivovými kultúrami živočíchov.
Stručná osnova predmetu:
Použitie bunkových kultúr živočíchov. Charakteristika buniek v kultúre. Základné vybavenie a laboratórny design: čo je potrebné vedieť pre prácu s bunkovými kultúrami. Rast a udržiavanie buniek v kultúre. Bunkové línie a monitoring kultúr. Bezpečnosť bunkových línií. Tkanivové inžinierstvo.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
BUTLER M. 2004. Animal cell culture and Technology. Garland Science/BIOS Scientific Publishers: London and New York, 286 s.
CLARK D.P. 2005. Molecular Biology. Elsevier Academic Press, 784 s. ISBN 0-12-175551-7
HARRIS J.R., GRAHAM J., RICKWOOD D. 2005. Cell Biology Protocols. John Wiley and Sons Inc., s. 402, ISBN-13: 978-0-470-84758-1
LANZA R. 2006. Essentials of Stem Cell Biology. Elsevier Academic Press. 548 s. ISBN: 978-0-12-088442-1
SIROTKIN, A.V., KOLESÁROVÁ, A. 2012. Cell regulation: intacelular regulation of ovarian cell functions. Nitra : Slovak University of Agriculture, 76 p., ISBN 978-80-552-0755-1.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 6

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 14. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: