Sylabus predmetu PHD_P124_N - Publikácie I (FBP - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
PHD_P124_N
Názov predmetu:
Publikácie I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity: 24
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Publikovanie výsledkov vedeckej časti doktorandského štúdia formou vedeckých článkov. Publikácie budú študentovi započítané iba v prípade ak je jedným z autorov alebo jediným autorom publikácie, ak v publikácii je ako pracovisko doktoranda uvedená SPU v Nitre a ak bola vydaná v období odo dňa nástupu na štúdium až po obhajobu dizertačnej práce. Hodnotenie kvality publikácií vychádza z kritérií kvality výstupov podľa kategórií A – D pre jednotlivé vedné odbory. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.


Výsledky vzdelávania:
Študent si pri príprave a písaní vedeckých publikácií, pri redakčnom a oponentskom konaní osvojí základné vedecké postupy publikovania vo vedeckých a odborných periodikách. Vystúpeniami na konferenciách si osvojí pravidlá komunikácie a prezentácie výsledkov vo vedeckej komunite. Po absolvovaní predmetu v určenom rozsahu bude schopný samostatnej realizácie publikačných a diseminačných vedeckých aktivít.
Stručná osnova predmetu:
Príprava výsledkov a podkladov pre písanie publikácií, zostavovanie článkov a iných typov publikácií, komunikácia v rámci redakčného a oponentského pokračovania pri vydávaní publikácií, príprava príspevkov na vedecké a odborné konferencie, príprava a realizácia prezentácií v rámci aktívnej účasti na konferenciách a iných vedeckých podujatiach.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 33

ZFX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny:
14. 1. 2019
Schválil:
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: