Sylabus predmetu PHD_P127_N - Seminár k metodike (FBP - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_P127_N
Názov predmetu:
Seminár k metodike
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
9
Odporúčaný semester:
agrobiotechnológie - doktorandský (povinný), 1. rok
agrobiotechnológie - doktorandský (povinný), 1. rok
molekulárna biológia - doktorandský (povinný), 1. rok
molekulárna biológia - doktorandský (povinný), 1. rok
technológia potravín - doktorandský (povinný), 1. rok
technológia potravín - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Prezentácia Metodiky dizertačnej práce, hodnotenia ktorej sa zúčastnia členovia odborovej komisie príslušného študijného odboru. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent štúdiom vedeckej literatúry porozumie téme dizertačnej práce, získa vedomosti, ktoré využije na vypracovanie literárneho prehľadu na tému dizertačnej práce. V spolupráci so školiteľom podrobne naplánuje metodický postup riešenia dizertačnej práce (obsahový a časový harmonogram).
Stručná osnova predmetu:
Štúdium odbornej vedeckej literatúry, vypracovanie metodiky dizertačnej práce a jej prezentácia.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
1. GONDA, V. et. al. Metodika vedeckej práce. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM. 2009. 252 s. ISBN 978-80-225-2797-2
2. KATUŠČÁK, D. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce: ako písať bakalárske práce, diplomové práce, dizertačné práce. Nitra : Enigma, 2007

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 60

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny:
14. 1. 2019
Schválil:
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: