Sylabus předmětu PHD_P130_N - Seminár k vedeckému publikovaniu (FBP - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: PHD_P130_N
Názov predmetu: Seminár k vedeckému publikovaniu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
11
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 48

Z
FX
100,0 %0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Marián Brestič, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
14. 1. 2019
Schválil:
prof. Ing. Marián Brestič, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: