Sylabus predmetu PHD_P300_N - Obhajoba dizertačnej práce (FBP - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: PHD_P300_N
Názov predmetu: Obhajoba dizertačnej práce
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity: 30
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Získanie minimálne 210 kreditov počas doktorandského štúdia a obhajoba dizertačnej práce, ktorá je štátnou skúškou hodnotenou nasledovne: na získanie hodnotenia A je potrebné získať 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Po úspešnom absolvovaní ktorej študentovi je udelený akademický titul philosophiae doktor (v skratke PhD.).
Výsledky vzdelávania:
Študent obhajobou dizertačnej práce je schopný aplikovať získané poznatky v spoločenskej praxi.
Stručná osnova predmetu:
Príprava dizertačnej práce v rozsahu max. 180 strán. Prezentácia a obhajoba dizertačnej práce, vyjadrenie sa k posudkom oponentov dizertačnej práci, diskusia.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 18

ABCDEFX
88,9 %11,1 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny: 14. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: