Sylabus predmetu PHD_U046_N - Dizertačný projekt (IRV) 1 (FEŠRR - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: PHD_U046_N
Názov predmetu: Dizertačný projekt (IRV) 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity: 15
Odporúčaný semester: integrovaný rozvoj vidieka - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent vypracuje a prezentuje vedecký príspevok na študentskej vedeckej konferencii. Abstrakt a celý príspevok je publikovaný v zborníku z konferencie.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa skúsenosti s prípravou a prezentáciou výsledkov výskumu na študentskej vedeckej konferencii.
Stručná osnova predmetu:
Študent v spolupráci so školiteľom vyberie tému príspevku, následne spracuje príspevok v zmysle zvolenej metodiky za využitia štatistických metód. Pripraví si prezentáciu príspevku v elektronickej forme.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Študent využíva literatúru vo väzbe na tému dizertačnej práce

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 14

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny: 14. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: