Sylabus predmetu PHD_U047_N - Dizertačný projekt (IRV) 2 (FEŠRR - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: PHD_U047_N
Názov predmetu: Dizertačný projekt (IRV) 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity: 15
Odporúčaný semester: integrovaný rozvoj vidieka - doktorandský (povinný), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent vypracuje a prezentuje ako prvý autor príspevku prezentáciu v slovenskom alebo anglickom jazyku na národnej vedeckej konferencii zameranej na dizertačnú prácu. Predpokladá sa osobná účasť na konferencii.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa skúsenosti so spracovaním a prezentovaním vlastných výsledkov výskumu pri riešení témy v študijnom odbore formou vedeckého príspevku v slovenskom alebo anglickom jazyku na národnej vedeckej konferencii zameranej na problematiku dizertačnej práce. Predpokladá sa osobná účasť na konferencii.
Stručná osnova predmetu:
Študent vypracuje a prezentuje ako prvý autor príspevku prezentáciu v slovenskom alebo anglickom jazyku na národnej vedeckej konferencii zameranej vo väzbe na dizertačnú prácu. Predpokladá sa osobná účasť na konferencii.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Študent využíva literatúru vo väzbe na tému dizertačnej práce

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 9

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny: 14. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: