Sylabus predmetu PHD_U049_N - Dizertačný projekt (IRV) 4 (FEŠRR - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: PHD_U049_N
Názov predmetu: Dizertačný projekt (IRV) 4
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity: 15
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Publikovanie výsledkov vedeckej časti doktorandského štúdia formou vedeckého článku vo vedeckom časopise. Publikácia bude študentovi započítaná iba v prípade ak je jedným z autorov, alebo jediným autorom publikácie, ak v publikácii je ako pracovisko doktoranda uvedená SPU v Nitre a ak bola vydaná v období odo dňa nástupu na štúdium až po obhajobu dizertačnej práce.
Výsledky vzdelávania:
Študent si pri príprave a písaní vedeckej publikácie, pri redakčnom a oponentskom konaní osvojí základné vedecké postupy publikovania vo vedeckých periodikách.
Stručná osnova predmetu:
Príprava výsledkov a podkladov pre zostavovanie článku, komunikácia v rámci redakčného a oponentského pokračovania pri vydávaní publikácie.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Študent využíva literatúru vo väzbe na tému dizertačnej práce

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 5

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny: 14. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: