Sylabus predmetu PHD_U035_N - Hodnotenie a oceňovanie ekosystémových služieb (FEŠRR - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: PHD_U035_N
Názov predmetu:
Hodnotenie a oceňovanie ekosystémových služieb
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška14 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
10
Odporúčaný semester:
environmentálny manažment - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
environmentálny manažment - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Absolvovanie záverečnej skúšky. Na výsledné hodnotenie A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Teoreticky zvládnuť problematiku ekonomického oceňovania statkov životného prostredia a identifikovania a oceňovania ekosystémových funkcií a služieb. Identifikovať úžitok ekosystémových funkcií a služieb v krajine. Teoreticky zvládnuť metódy oceňovania ekosystémových funkcií a služieb. Zvládnuť techniky preferenčných a nepreferenčných metód a trhových metód pre empirický výskum a implementáciu v krajine.
Stručná osnova predmetu:
Ekonomické oceňovanie prírodných zdrojov, vlastnícke práva k ekosystémom, základné kategórie ekosystémových funkcií a služieb, metódy hodnotenia ekosystémových funkcií a služieb, preferenčné metódy, hedonické metódy, metóda cestovných nákladov, kontigenčná metóda.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
BATEMAN, I.J., et al., 2011. Economic Values from Ecosystems. in UK National Ecosystem Assessment: Understanding Nature’s Value to Society, Technical Report. Cambridge: UNEP-WCMC, p. 1466 (Chapter 22).
DE GROOT, R., et al., 2010. Challenges in integrating the concept of ecosystem services and values in landscape planning, management and decision making. Ecological Complexity 7 (3), 260–272.
DE GROOT, R.; FISHER, B.; CHRISTIE, M.; ARONSON,J.; BRAAT, L.; HAINES-YOUNG, R.H; GOWDY, J.; KILLEEN,T.; MALTBY, E.; NEUVILLE,A.; POLASKY, S.; PORTELA, R. AND RING, I.: Integrating the ecological and economic dimensions in biodiversity and ecosystem service valuation. Draft Chapter 1 of The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) study.(2009)
DVOŘÁK, A., BRŮHA,J., BRŮHOVÁ, H., MELICHAR, J., ČASNÝ, M.: Kapitoly z ekonomie přírodních zdrojů a oceňování přírodního prostředí , ISSN 978-80-245-1253-2, 2007,120 s.
HAINES-YOUNG, R.H. and POTSCHIN, M.P (2010) The links between biodiversity, ecosystem services and human well-being In: Raffaelli, D. & C. Frid (eds.) Ecosystem Ecology: a new synthesis. BES Ecological Reviews Series, CUP, Cambridge (in press).
PAPÁNEK, F.: Klasifikácia lesov podľa ich funkcií, Vedecké práce VÚLH Zvolen, 6/1983, 258 s.
PEARCE, D.,WHITTINGTON,D.,GEORGIOU,S.,JAMES,D.,1994.ProjectandPolicy Appraisal: IntegratingEconomicsandEnvironment.OECD, Paris
SEJÁK J., CUDLÍN P., POKORNÝ J., ZAPLETAL M., PETŘÍČEK V., GUTH J., CHUMAN T., ROMPORTL D., SKOŘEPOVÁ I., VACEK V., VYSKOT I., ČERNÝ K., HESSLEROVÁ P., BUREŠOVÁ R., PROKOPOVÁ M., PLCH R., ENGSTOVÁ B., STARÁ L. 2011 Valuing Ecosystem Functions and Services in the Czech Republic, FŽP UJEP,ISBN 978-80-7414-391-5, 23 s., summary in English: http://fzp.ujep.cz/projekty/valuingecosystemservices.pdf
SEJÁK J. 2012 Oceňování ekosystémů, ekosystémové služby a ochrana přírody (Valuation of Ecosystems, Ecosystem Services and Nature Protection), kap. 5.7.12, s. 218-222 in: MACHAR I., DROBILOVÁ L. a kol. Ochrana přírody a krajiny v České republice, Vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení I. Díl, Univerzita Palackého v Olomouci, 416 s., ISBN 978-80-244-3041-6.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci :
prof. Ing. Alexander Fehér, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
25. 9. 2019
Schválil: prof. Ing. Alexander Fehér, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 25. 09. 2019.

Typ výstupu: