Sylabus předmětu PHD_U030_N - Integrovaný manažment ekosystémových služieb (FEŠRR - 2019/2020 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: PHD_U030_N
Názov predmetu:
Integrovaný manažment ekosystémových služieb
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
14 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
10
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent vypracuje individualnu seminárnu práca (projekt), v ktorom preukáže schopnosti aplikácie koncepcie ekosystémových služieb v integrovanom environmentálnom manažmente. Využije pritom najnovšie vedecké práce z danej problematiky publikované v zahraničných časopisoch evidovaných v databázach Web of Science and Scopus. Absolvovanie záverečnej skúšky. Na výsledné hodnotenie A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie koncepcii ekosystémových služieb a ich možnostiam využitia v environmentálnom manažmente. Pozná zásady integrovaného manažmentu ekosystémových služieb a získané poznatky dokáže aplikovať pri riešení praktických otázok.
Stručná osnova predmetu:
Koncepcia ekosystémových služieb v ekológii a ekonómii- porovnanie prístupov a aplikácií. Možnosti využitia koncepcie v environmentálnom manažmente. Prezentácia implementácie na príklade najnovších vedeckých publikácií. Zásady integrovaného manažmentu ekosystémových služieb. Príklady aplikácií pri riešení praktických otázok.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
de Groot, R. S., 1992: Functions of Nature: Evaluation of Nature in Environmental Planning, Management, and Decision Making (Wolters-Noordhoff, Groningen, 1992), 315 p.
Ecosystem services, international scientific journal
Eliáš, P., ed., 2010: Ekosystémové služby. Životné prostredie, Bratislava, 44, č. 2 (monotématické číslo), s. 57-106.
ELIÁŠ P., 1983: Ecological and social functions of vegetation. Ekológia (ČSSR), Bratislava, 2, 93-104.
Sprengers, S.A., Nienhuis, P.H., Elias, P. (eds.), 1996: Sustainability of Ecosystems: ecological and economic factors. Royal Netherl. Acad. Arts Sciences, Amsterdam, 170 p.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci :
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
20. 2. 2020
Schválil:
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 20. 02. 2020.

Typ výstupu: