Sylabus predmetu PHD_U050_N - Letná škola: Udržateľný pôdny manažment v Európe (FEŠRR - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: PHD_U050_N
Názov predmetu: Letná škola: Udržateľný pôdny manažment v Európe
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška30 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Letná škola sa bude vyučovať v anglickom jazyku.
Výsledky vzdelávania:
Učebným zámerom letnej školy: Udržateľný pôdny manažment v Európe je:
- objasniť hlavné ciele, stratégie a iniciatívy pôdneho manažmentu Európskej únie;
- posilniť multifunkčnosť využívania pôdy vo väzbe na rozhodovacie procesy týkajúce sa pôdneho manažmentu;
- zlepšiť profesné zručnosti v jednotlivých procesoch pôdneho manažmentu;
- objasniť a diskutovať bariéry a výzvy súčasnej politiky týkajúcej sa pôdneho manažmentu.

Letná škola bude obsahovať:
- teoretické prednášky;
- praktické cvičenia a exkurzie na základe zasadaní profesorov.

Účasť na teoretickej a praktickej časti letnej školy je povinná. Hodnotenie letnej školy je na základe individuálnej/skupinovej práce, prezentácií a záverečnej skúšky.
Stručná osnova predmetu:
Hlavnými témami letnej školy sú:
- Politický rámec pôdneho manažmentu Európskej únie (hlavné politické iniciatívy, politické dokumenty, Európska politika v kontexte svetovej environmentálnej politiky, Spoločná poľnohospodárska politika);
- Právny rámec pôdneho manažmentu Európskej únie;
- Ekonomické aspekty pôdneho manažmentu Európskej únie (ekonomické nástroje pôdneho manažmentu, ekonomické dôsledky rozhodovania verejnej správy o využívaní pôdy, praktické prípady);
- Environmentálne aspekty pôdneho manažmentu (ekologické predpoklady pre územné plánovanie a pôdny manažment, ekologické dôsledky rozhodovania verejnej správy o využívaní pôdy, dobrovoľné nástroje pre pôdny manažment, praktické prípady);
- Zmeny vo vidieckych oblastiach v kontexte súčasného pôdneho manažmentu;
- Územné plánovanie (rozhodovacie činnosti v územnom plánovaní; metodologické prístupy k udržateľnému pôdnemu manažmentu, praktické prípady);
- Indikátory kvality pôdy a udržateľného pôdneho manažmentu;
- Implementácia udržateľného pôdneho manažmentu;
- Hodnotenie a monitoring pôdneho manažmentu.

-
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
BANDLEROVÁ, Anna et al. 2010. EU Agrarian Law. 1. Edition. Nitra: Slovak University of Agriculture, 1 CD-ROM. 435 p. ISBN: 978-80-552-1057-5.
DIXON-GOUGH, R.W.-BLOCH, P.C. 2012. The Role of the State and Individual in Sustainable Land Management. International Land Management Series. Ashgate Publishing, Ltd. 196 p. ISBN 1409487105, 9781409487104
ENVIRONMENT 2020 “Living well, within the limits of our planet. 7th Environment Action Programme. European Commission, Luxembourg 2012. available at http://ec.europa.eu/environment/newprg/
HEPPERLE, E. 2013. Land Management: Potential, Problems and Stumbling Blocks. vdf Hochschulverlag AG. 320 p. ISBN 3728134791, 9783728134790
International Land Management Series
KAPUR, S. – ESWARAN, H.- BLUM, W.E.H. 2010. Sustainable Land Management: Learning from the Past for the Future. Springer Science & Business Media. 415 p. ISBN 3642147828, 9783642147821
MUCHOVÁ, Z. - KONC, Ľ. 2010. Land consolidation: procedures, approaches and explanations. 1. edition. Slovak University of Agriculture, 222 p. ISBN 978-80-552-0426-0.
OSKAM, A.- MEESTER, G.-SILVIS, H. 2011. EU policy for Agriculture,food nd rural areas. Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-4
PANNELL, D.- VANCLAY, F. 2011. Changing Land Management: Adoption of New Practices by Rural Landholders. Csiro Publishing. 208 p. ISBN 0643102272, 9780643102279
specific EU legal acts and specific political documents
STRATEGY 2020. available at http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_en.htm

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci : prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 14. 1. 2019
Schválil: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: