Sylabus predmetu PHD_U031_N - Manažment biodiverzity v intenzívne využívanej krajine (FEŠRR - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_U031_N
Názov predmetu: Manažment biodiverzity v intenzívne využívanej krajine
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
14 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Ústna skúška pred komisiou, projekt
Výsledky vzdelávania:
Vypracovanie projektu. Absolvovanie záverečnej skúšky. Na výsledné hodnotenie A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Stručná osnova predmetu:
Faktory ovplyvňujúce biodiverzitu (pozitívne a negatívne) v stresových podmienkach. Dynamika biologickej rozmanitosti na úrovni populácií, spoločenstiev a krajiny. Hodnotenie biodiverzity (alfa-, beta-, gamma, delta-diverzita), monitoring. Vplyv činnosti človeka na biodiverzitu. Manažment biologickej diverzity vo vidieckej krajine (poľné kultúry, trvalé trávne porasty, lesy, mokrade a pod.). Agroenvironmentálne programy. Manažment biodiverzity v sídlach. Socio-ekonomický význam biologickej rozmanitosti. Legislativa, medzinárodné dohovory, strategické dokumenty. Trendy a prognózy v ochrane biodiverzity.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Fehér A. et al.: Maintain and promote biodiversity. In: Jacobsen, Ch. et al. (ed.): Ecosystem health and sustainable agriculture. Uppsala : Baltic University, 2012
Pillarisetti, R., Lawrey, R., Ahmad, A.: Multifunctional Agriculture, Ecology and Food Security: International Perspectives. Brunei : Brunei University, 2013.
Primdahl, J., Swaffield, S. eds.: Globalization and agricultural landscapes. Cambridge : Cambridge University Press, 2010
Vačkař, D. ed.: Ukazovatele biodiverzity. Praha : Academia, 2005.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci :
prof. Ing. Alexander Fehér, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
25. 9. 2019
Schválil:
prof. Ing. Alexander Fehér, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 25. 09. 2019.

Typ výstupu: