Sylabus predmetu PHD_U026_N - Metodika dizertačnej práce (FEŠRR - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu:
PHD_U026_N
Názov predmetu:
Metodika dizertačnej práce
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
14 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
15
Odporúčaný semester:
environmentálny manažment - doktorandský (povinný), 1. rok
environmentálny manažment - doktorandský (povinný), 1. rok
integrovaný rozvoj vidieka - doktorandský (povinný), 1. rok
integrovaný rozvoj vidieka - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie metodiky dizertačnej práce. Metodika dizertačnej práce je po odovzdaní prerokovaná v odborovej komisii príslušného študijného odboru.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie téme dizertačnej práce. V spolupráci so školiteľom si naplánuje metodický postup riešenia problematiky dizertačnej práce (obsahový a časový harmonogram). Študent
bude schopný počas štúdia zvládnuť danú problematiku v jednotlivých časových intervaloch, čo je predpokladom kvalitného riešenia témy dizertačnej práce a jej úspešnej obhajoby.
Stručná osnova predmetu:
Študent vypracuje písomnú formu metodiky dizertačnej práce, ktorá obsahuje nasledovné časti: (i) krátky prehľad stavu riešenej problematiky na základe štúdia odbornej literatúry, (ii) stanovenie cieľa dizertačnej práce, (iii) materiál a metodika práce, (iv) časový harmonogram
riešenia doktorandskej práce, (v) očakávané výsledky, (vi) zoznam použitej literatúry.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
PICKERING, C. How to Write Ecology Research Papers. 2012 45 p. www.griffith.edu.au/environmentalfuturescentre
1. GONDA, V. et. al. Metodika vedeckej práce. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM. 2009. 252 s. ISBN 978-80-225- 2797-2
2. KATUŠČÁK, D. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce: ako písať bakalárske práce, diplomové práce, dizertačné práce. Nitra : Enigma, 2007
3. LYMAN R.O., LOUGNECKER, M.T.: An Introduction to Statistical Methods and Data Analysis. Belmont: Thomson Brooks/coce, 2010. 1296 p. ISBN 978-0-495-01758-5

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 19

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny:
14. 1. 2019
Schválil:
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: