Sylabus predmetu PHD_U023_N - Nové prístupy v ekonomike a manažmente verejnej správy (FEŠRR - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: PHD_U023_N
Názov predmetu: Nové prístupy v ekonomike a manažmente verejnej správy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška14 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: integrovaný rozvoj vidieka - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
integrovaný rozvoj vidieka - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spracovanie samostatnej práce na zadanú tému. Obhajoba samostatnej práce. Absolvovanie záverečnej skúšky. Na výsledné hodnotenie A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Zvládnutie teoreticko-metodologických východísk nových prístupov a inovácií v ekonomike a manažmente verejnej správy.
Hodnotenie podmienok, predpokladov a základných princípov implementácie moderných metód a inovácií pri riadení verejnej správy v záujme skvalitnenia tvorby podkladov a návrhov pre rozhodovanie, ako aj pre samotné zvýšenie efektívnosti a kvality služieb poskytovaných verejnou správou.
Nastolenie problémových otázok uplatňovania nových prístupov v SR a hľadanie odpovedí na ne.
Študenti po absolvovaní predmetu budú poznať, v rovine teoretickej i metodologickej, nové metódy a nástroje ekonomiky a manažmentu verejnej správy vedúce k zvyšovaniu jej kvality, efektívnosti a výkonnosti.
Stručná osnova predmetu:
- Skúseností zo zahraničných prístupov k modernizácii verejnej správy,
- Metódy a nástroje ekonomiky a manažmentu vo verejnej správe (strategický manažment, Balanced Scorecard, Good Governance a Smart Administration, znalostný manažment, učiaca sa organizácia, benchmarking, metódy riadenia kvality a výkonnosti najmä ISO, Model CAF, cyklus PDCA, metódy efektívneho a účelného finančného riadenia a kontroly najmä programové rozpočtovanie, controlling a iné,
- Implementácia moderných techník a nástrojov s akčným, inovačným, pružným a projektovým prístupom, nevyhnutným pri riešení úloh v území v podmienkach trhovej ekonomiky po decentralizácii verejnej správy.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BALÁŽOVÁ, E. Manažment samospráv. Žilina: MUNICIPALIA, 2008.
BALÁŽOVÁ, E. Benchmarking služieb miestnej samosprávy na Slovensku. 1. vyd. Bratislava : Transparency international Slovensko, 2006. 148 s. ISBN 80-89244-09-2.

Odporúčaná:
ALBERTI, A. – BERTUCCI, G. 2006. Replicating innovations in governance : an overview. In: Innovations in governance and public administration; replicating what works. New York: United Nations Publications, 2006,
ČEPELOVÁ, A. - MESÁROŠ, P. 2007. Potreba zavádzania manažmentu znalostí vo verejnej správe In: Verejná správa a spoločnosť. ISSN 1335-7182. - roč. VIII., č. 2 (2007), s. 75-89
HAMALOVÁ, M. 2007. Teória, riadenie a organizácia verejnej správy. 1. časť: Teória verejnej správy. Bratislava : Merkury, 2007 - 132 s. - ISBN 978-80-89143-58-0
Kol.: 2010. Dobré spravovanie rozvoja regiónov – výzva pre Slovensko. KRI Košice 2010. ISBN 978-80-970368-0-5
LSE PUBLIC POLICY GROUP 2008: Innovation in Government Organizations, Public Sector Agencies and Public Service NGOs: Draft Working Paper. London : Nesta, 2008
PUČEK, M., OCHRANA. F. a kol. 2009. Chytrá veřejná správa. Kohézna politika: Praha MMR ČR 2009. ISBN 978-80-86616-27-4
WRIGHT, G. – NEMEC, J. 2003. Management veřejné správy. Praha : Ekopress s.r.o., 2003. ISBN 80-86119-70-X.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 5

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : Ing. Eva Balážová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 29. 10. 2019
Schválil: doc. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 29. 10. 2019.

Typ výstupu: