Sylabus predmetu PHD_U300_N - Obhajoba dizertačnej práce (FEŠRR - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: PHD_U300_N
Názov predmetu: Obhajoba dizertačnej práce
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity: 30
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Získanie minimálne 150 kreditov počas doktorandského štúdia a obhajoba dizertačnej práce, ktorá je štátnou skúškou hodnotenou nasledovne: na získanie hodnotenia A je potrebné získať 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Skúšobná komisia v tajnom hlasovaní rozhodne o tom, či navrhne udeliť doktorandovi akademický titul. Po úspešnom obhájení dizertačnej práce študentovi (doktorandovi) je udelený akademický titul Philosophiae doctor (v skratke PhD.).
Výsledky vzdelávania:
Dizertačnou prácou študent preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja. Vypracovaním prehľadu existujúcej odbornej literatúry preukáže dostatočný prehľad v riešenej problematike. Samotná práca sa vyznačuje vysokým stupňom analýzy a syntézy poznatkov. Musí byť originálna, vytvorená doktorandom pri dodržaní pravidiel práce s informačnými zdrojmi.

Študent obhajobou dizertačnej práce preukáže schopnosť aplikovať získané poznatky v spoločenskej praxi, pri riadení starostlivosti o životné prostredie (v environmentálnom manažmente).
Stručná osnova predmetu:
Príprava dizertačnej práce v rozsahu do 140 strán.
Prezentácia a obhajoba dizertačnej práce, vyjadrenie sa k posudkom oponentov dizertačnej práce, diskusia.
Obhajoba dizertačnej práce sa koná formou vedeckej rozpravy medzi doktorandom, oponentmi, členmi skúšobnej komisie a ostatnými účastníkmi obhajoby o získaných pôvodných (originálnych) poznatkoch a prínose dizertačnej práce v riešenej problematike z oblasti environmentálneho manažmentu. Počas obhajoby sa skúma tiež odôvodnenosť a hodnovernosť záverov a návrhov, ktoré dizertačná práca obsahuje.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
nie je relevantné

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 6

ABCDEFX
50,0 %50,0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny: 14. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: