Course syllabus PHD_U028 - Written work to PhD. exam (FESRD - 2019/2020 - post-graduate studies)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_U028
Názov predmetu:
Písomná práca k dizertačnej skuške
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
25
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 43

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Anna Belajová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc. (prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Štefan Buday, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
prof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc. (prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Mária Fáziková, CSc. (prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Alexander Fehér, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. (prednášajúci, skúšajúci)
prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
14. 1. 2019
Schválil:
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Type of output: