Sylabus predmetu PHD_U021 - Sociálne aspekty integrovaného rozvoja vidieka (FEŠRR - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: PHD_U021
Názov predmetu: Sociálne aspekty integrovaného rozvoja vidieka
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity: 12
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
zápočet
Výsledky vzdelávania:
Teoreticky zvládnuť problematiku integrovaného rozvoja vidieka zkvalitňovaním ľudského, sociálneho a kultúrneho potenciálu. Zozznámiť študentov so súčasnými konceptmi rozvoja vidieka a nástrojmi zvyšovania kvality života vidieckeho obyvateľstva. Súčasťou predmetu je zoznámenie so základnými technikami kvantitatívneho a kvalitatívneho prístupu v empirickom výskume a ich využitie pre zachytenie a vybraných sociálnych javov.
Stručná osnova predmetu:
Predmet reaguje na potrebu komplexného prístupu k skvalitňovaniu ekonomických a sociálnych podmienok života vidieckeho obyvateľstva. Vychádza z teoretických konceptov rozvoja vidieka a používa súčasné metódy a techniky zberu, analýzy a interpretácie empirických dát, ktorými overuje hypotetické tvrdenia. Predmet sa zameriava na vybrané javy a procesy vidieckeho života, ich korene, priebeh a dôsledky pre obyvateľstvo. Od študentov je vyžadovaná dôkladná teoretická príprava, ktorá umožní kreatívny prístup k odhaľovaniu a zviditeľňovaniu aktuálnych problémov vidieka. Alternatívne návrhy ich riešení budú súčasťou prípravy na uplatnenie v praxi po ukončení štúdia.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 38

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci : prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. (zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Viera Petrášová, CSc. (prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny: 14. 1. 2019
Schválil: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: