Sylabus predmetu PHD_U021_N - Sociálne aspekty integrovaného rozvoja vidieka (FEŠRR - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: PHD_U021_N
Názov predmetu: Sociálne aspekty integrovaného rozvoja vidieka
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška14 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: integrovaný rozvoj vidieka - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
integrovaný rozvoj vidieka - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Absolvovanie záverečnej skúšky. Na výsledné hodnotenie A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Teoreticky zvládnuť problematiku integrovaného rozvoja vidieka zkvalitňovaním ľudského, sociálneho a kultúrneho potenciálu. Zozznámiť študentov so súčasnými konceptmi rozvoja vidieka a nástrojmi zvyšovania kvality života vidieckeho obyvateľstva. Súčasťou predmetu je zoznámenie so základnými technikami kvantitatívneho a kvalitatívneho prístupu v empirickom výskume a ich využitie pre zachytenie a vybraných sociálnych javov.
Stručná osnova predmetu:
Predmet reaguje na potrebu komplexného prístupu k skvalitňovaniu ekonomických a sociálnych podmienok života vidieckeho obyvateľstva. Vychádza z teoretických konceptov rozvoja vidieka a používa súčasné metódy a techniky zberu, analýzy a interpretácie empirických dát, ktorými overuje hypotetické tvrdenia. Predmet sa zameriava na vybrané javy a procesy vidieckeho života, ich korene, priebeh a dôsledky pre obyvateľstvo. Od študentov je vyžadovaná dôkladná teoretická príprava, ktorá umožní kreatívny prístup k odhaľovaniu a zviditeľňovaniu aktuálnych problémov vidieka. Alternatívne návrhy ich riešení budú súčasťou prípravy na uplatnenie v praxi po ukončení štúdia.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
1. Education and rural development. Strategies for the 1990's. Washington 1991.
2. Galston-Baehler: Rural development in the United States. Island Press Washington. 1995. ISBN 1-55963-326-3
3. Van der Ploeg: The New Peasantries. Earthscan London 2008 ISBN 978-1-84407-558-4
4. Flora-Flora: Rural Communities. Westview 2008. ISBN 978-0-8133-4377-8
5. Van der Ploeg - Marsden (eds): Unfolding webs. The dynamics of regional rural development. Van Gorcum. 2008 ISBN 978-90-232-4484-4
6. Pacione: Rural Geography: 1984. Harper and Row. ISBN 1-85396-0-97-7
7. Brown-Schafft: Rural People & Communities. 2011. Polity Press. ISBN 13-978-0-7436-4128-7
8. Rural Development: Principles and Practices. Moseley 2003.SAGE

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Mária Fáziková, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 14. 1. 2019
Schválil: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: