Sylabus predmetu PHD_U033_N - Tvorba a hodnotenie DPSIR indikátorov udržateľného rozvoja (FEŠRR - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_U033_N
Názov predmetu:
Tvorba a hodnotenie DPSIR indikátorov udržateľného rozvoja
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
14 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
10
Odporúčaný semester: environmentálny manažment - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
environmentálny manažment - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie projektu. Absolvovanie záverečnej skúšky. Na výsledné hodnotenie A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže aplikovať metódy tvorby indikátorov podľa schémy DPSIR a hodnotiť tieto indikátory v praxi, vrátane dynamických zmien.
Stručná osnova predmetu:
Podstata tvorby indikátorov udržateľného rozvoja, schémy a algoritmy ich tvorby. Model DPSIR. Hybné sily (driving forces), tlak (pressure), stav (state), vplyv (impact), odpoveď/odozva (response). Štruktúra indikátorov. Deskriptívne ukazovatele a ukazovatele účinnosti, resp. efektivity. História tvorby ukazovateľov udržateľného rozvoja, národné a medzinárodné zoznamy/katalógy ukazovateľov. Hodnotenie a interpretácia indikátorov. Scenáre. Špecifiká hodnotenia environmentálonych a socio-ekonomických procesov (poľnohospodárstvo, priemysel, energetika, zdravotný stav obyvateľov a pod.). Hodnotenie rizík.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Büchs, W. ed.: Biotic indicators for biodiversity and sustainable agriculture. Amsterdam : Elsevier, 2003.
FEHÉR, A., WANDER, M. (2012): Assessment of sustainable land use. In: KARLSON, I., RYDÉN, L (eds.), Rural development and land use, Uppsala : Baltic University Press (Sweden), 2012, ISBN 978-91-86189-11-2, s. 243-255.
Klinda, J. a i. (eds.): Katalóg indikátorov životného prostredia Slovenskej repuibliky. Bratislava : MŽP SR, 2000, 496 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

A
B
C
D
E
FX
100,0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Alexander Fehér, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 9. 2019
Schválil:
prof. Ing. Alexander Fehér, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 25. 09. 2019.

Typ výstupu: